Internetová stránka WWW.LARENS.INFO používa súbory cookies na poskytovanie služieb, personalizovaných reklám a analýzu návštevnosti. Viac informácií.

 


 

 

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 54,75 EUR
skladom
naša cena 96,00 EUR
skladom
naša cena 49,75 EUR
skladom

TOVAR V AKCII

naša cena 49,99 EUR
skladom
naša cena 17,49 EUR
skladom
naša cena 14,49 EUR
skladom

Pravidlá súťaže

Štatút súťaže  - Súťaž pre všetky milovníčky zdravia, krásy a wellnessu.

01.05.2015 o 8.00 Hod.

Pravidlá súťaže

1. Usporiadateľ a organizátor súťaže

Usporiadateľom a organizátorom tejto spotrebiteľskej súťaže (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť  Anesis, s.r.o, Dionýza Štúra 1009/8, 92601 Sereď, IČO: 47379383, DIČ: 2023858364. Spoločnosť je zapísaná v ORSR Bratislava 1 Oddiel: sro, Vložka číslo 91972/B

2. Miesto konania súťaže

Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky.

3. Trvanie súťaže

Súťaž sa začína 01.05. 2015 a končí sa 31.5.2015

4. Podmienky účasti v súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba. Neplnoletí účastníci súťaže svojou účasťou potvrdzujú, že ich rodičia sú o súťaži informovaní. Súťaže sa nemôžu zúčastniť spoločníci, štatutári, členovia orgánov a zamestnanci organizátora, reklamnej agentúry spojenej s organizáciou tejto súťaže, iných dodávateľských subjektov spojených s organizáciou tejto súťaže ako aj blízke osoby všetkých uvedených osôb.

5. Pravidlá súťaže

Do súťaže bude zaradená každá osoba spĺňajúca vyššie uvedené podmienky účasti v súťaži a za súčasného splnenia týchto nižšie uvedených predpokladov:

Každý, kto od 1. Mája 2015 do 31. Mája 2015 zdiela alebo lajkne obrázok súťaže -  Súťaž pre všetky milovníčky zdravia, krásy a wellnessu alebo nákupi v tomto období akýkoľvek tovar z internetového obchodu www.collagenlux.sk bude zaradený do súťaže.

Výhercovia budú vybraný náhodne cez generátor.

Do súťaže sa môže účastník zapojiť opakovane .

6. Vyhlásenie výhry

6.1. Výherca bude zverejnený dňa 30.05.2015 na fb stránke. Organizátor bude výhercu informovať prostredníctvom správy na facebooku a zverejnením mena výhercu na facebookovej stránke.

Cena:

1. Cena I phone 6

2. Cena Larens Perfect Body Cream Slim Formula

3. Cena Kniha ako si správne vybrať kozmetiku

7. Prevzatie výhry

7.1. Výhercovi bude výhra zaslaná na adresu, prípadne po dohode odovzdaná osobne.

7.2. Po uplynutí 90 dní od oznámenia výhry nárok na neprevzatú výhru zaniká.

7.3 Výherca znáša všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a s jej používaním a je zodpovedný za splnenie si svojich daňových povinností spojených s výhrou v zmysle platných zákonov.

8. Zodpovednosť organizátora

8.1 Na výhru nevzniká právny nárok. Odmenený účastník môže výhru postúpiť na inú osobu bez súhlasu organizátora.

8.2 Organizátor nehradí účastníkovi náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v súťaži.

8.3 Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry.

9. Osobitné ustanovenia

9.1 Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa Súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž. Organizátor si vyhradzuje právo predovšetkým nahradiť deklarovanú výhru, predmetom podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky

odovzdávania výhry ako aj kedykoľvek zmeniť pravidlá tejto súťaže vrátane doby jej trvania. Výhra účastníka, ktorú si neprevzal v stanovenej lehote z dôvodov nespôsobených organizátorom (v prípade, kedy nebude možné účastníka ako oprávneného kontaktovať, či si výhru nevyzdvihne), prepadá v prospech organizátora.

9.2 Súťaž je spotrebiteľskou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9.3 V zmysle zákona č. 122/2013Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov účastník svojou účasťou v súťaži potvrdzuje, že poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a udeľuje týmto svoj písomný súhlas na bezodplatné spracovanie svojich osobných údajov v databáze organizátora, prípadne tretej osoby ako organizátorom určeného sprostredkovateľa, rovnako ako aj na zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov. Poskytnuté osobné údaje bude organizátor, prípadne tretia osoba ako organizátorom určený sprostredkovateľ využívať výlučne na ďalšie marketingové účely (napr. zasielanie reklamných, marketingových a propagačných materiálov, ktorými bude informovať účastníka o ponuke svojich výrobkov a služieb). Písomný súhlas spracovaním osobných údajov sa vzťahuje aj na ich zvukové a obrazové záznamy a udeľuje sa na vopred neurčenú dobu.

9.4 Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je podmienkou pre vyhodnotenie tejto súťaže a pre úspešné uplatnenie nároku na výhru v tejto súťaži.

9.5 Účastník má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla organizátora. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov je účinné okamihom doručenia organizátorovi. Následkom odvolania súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu ako je uvedené vyššie, je strata nároku na výhru a zakladá nárok organizátora domáhať sa vrátenia odovzdanej výhry a náhrady vzniknutej škody.

10. Oficiálne pravidlá

Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s jej oficiálnymi pravidlami na facebookovej stránke organizátora. Výhra nebude súťažiacemu odovzdaná, pokiaľ súťažiaci plne nesúhlasí s týmito pravidlami a nesplní požiadavky z nich pre neho vyplývajúce.

11. Facebook

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporená, spravovaná alebo spojená so spoločnosťou Facebook.

Každý účastník súťaže zapojením sa do súťaže vyjadruje svoj súhlas, že si v súvislosti so súťažou nebude voči spoločnosti Facebook uplatňovať žiadne nároky.

Info: 0944 941 514 collagenlux súťaž