Internetová stránka WWW.LARENS.INFO používa súbory cookies na poskytovanie služieb, personalizovaných reklám a analýzu návštevnosti. Viac informácií.

 


 

 

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 49,99 EUR
skladom
naša cena 25,00 EUR
skladom
naša cena 54,75 EUR
skladom

TOVAR V AKCII

naša cena 49,99 EUR
skladom
naša cena 17,49 EUR
skladom
naša cena 14,49 EUR
skladom

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zobrazovania marketingových ponúk

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“).  Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1. Kto sme?
Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť ANESIS, s.r.o., zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 91972/B, so sídlom Dionýza Štúra 1009/8, 926 01 Sereď, IČO: 47 379 383, email: info.collagenlux@gmail.com(ďalej len „prevádzkovateľ“).


2. Aké osobné údaje spracúvame?
Spracúvame len tie vaše osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme k vybaveniu vašej objednávky. Sú nimi najmä titul, meno, priezvisko, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o objednávke, údaje o platbách, kontaktná osoba, tel. č., email. S vašim súhlasom evidujeme tieto osobné údaje ako aj údaje o objednávkach vo vašom užívateľskom účte a získavame a využívame aj cookies.


3. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame výlučne k tomu, aby sme zaevidovali a vybavili vašu objednávku a splnili si zmluvné a zákonné povinnosti, ktoré s tým súvisia. S vašim súhlasom spracúvame vaše osobné údaje aj za účelom zriadenia a správy užívateľského účtu a zasielania reklamných SMS správ a emailov.


4. Aký je náš oprávnený záujem?
Pokiaľ ste si u nás vytvorili užívateľský účet alebo uskutočnili nákup za posledných 6 mesiacov, môžeme vás informovať o akciách a zľavách na preferované produkty, bez vášho súhlasu, na právnom základe oprávnený záujem, a to ak je to nevyhnutné na účel našich oprávnených záujmov. Našim oprávneným záujmom je v tomto prípade priamy marketing. Pokiaľ nemáte záujem, aby sme vás informovali o akciách a zľavách na preferované produkty, môžete nám to kedykoľvek oznámiť na info.collagenlux@gmail.com


5. Ako nám môžete dať súhlas?
Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať zakliknutím príslušného checkboxu.


6. Ako môžete súhlas odvolať?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať

a) zaslaním oznámenia na email info.collagenlux@gmail.com,

b) zaslaním oznámenia prostredníctvom kontaktného formuláru,

c) zaslaním oznámenia poštou na adresu ANESIS, s.r.o., Dionýza Štúra 1009/8, 926 01 Sereď.

7. Osoby mladšie ako 16 rokov
Ponuka tovarov na tejto webovej stránke nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ spracúvame osobné údaje v súvislosti so službami informačnej bezpečnosti na základe vášho súhlasu, tento súhlas nám môžete poskytnúť len ak ste dovŕšili 16 rokov veku. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracúvame.


8. Komu vaše údaje poskytujeme?
Vaše osobné údaje poskytujeme tretej osobe len ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, napr. dopravca alebo ak nám to vyplýva z osobitného zákona, napr. daňový úrad či SOI.


Vaše osobné údaje ďalej poskytujeme sprostredkovateľom, s ktorými sme uzatvorili písomnú zmluvu a poskytujú primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov. Týmito sprostredkovateľmi sú:

a) Externá účtovníctva firma

b) Prevádzkovateľ eshop.rychlo.sk spoločnosť Golemos, s.r.o.

c) Prevádzkovateľ Smartsupp.com

9. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje uchovávame len po nevyhnutnú dobu. Účtovné doklady uchovávame po dobu 10 rokov. Objednávky a iné dokumenty súvisiace s uzatvorením zmluvy uchovávame po dobu 5 rokov. Pokiaľ ste nám dali súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov na marketingové účely, spracúvame vaše osobné údaje po dobu 5 rokov. Osobné údaje sa v online aplikácii Sartsupp uchovávajú po dobu 12 mesiacov. Cookies uchovávame po dobu 13 mesiacov.


10. Kam prenášame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny – USA v súvislosti s využívaním služieb Google a Facebook.


11. Nie ste spokojný?
Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info.collagenlux@gmail.com. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

12. Ako spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje spracúvame v systéme pre administráciu eshopu eshop.rychlo.sk a online aplikácii Smartsupp.  Používame tie služby Googe Analytics, Adwords a Facebook Pixel.


13. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?
Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Web stránka je zabezpečená SSL certifikátom. Zaviedli sme politiku silných hesiel.  Osoby, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou.


14. Aké máte práva?

a) Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

b) Právo na opravu
Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

c) Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

- už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;

- odvoláte svoj súhlas;

- namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;

- spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;

- osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;

- ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

d) Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

- nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;

- spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;

- vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;

- namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

e) Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f) Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

- na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,

- z dôvodu nášho oprávneného záujmu,

- vytvárania profilu zákazníka,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

15. Ako môžete tieto práva vykonávať?
S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

- zaslaním oznámenia na email info.collagenlux@gmail.com,

- zaslaním oznámenia prostredníctvom kontaktného formuláru,

- zaslaním oznámenia poštou na adresu ANESIS, s.r.o., Dionýza Štúra 1009/8, 926 01 Sereď.

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

16. Záverečné ustanovenia
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 25.05.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.